Kan de carry-back regeling toegepast worden in 2021?

Kan de carry-back regeling toegepast worden in 2021?

maandag 20 september 2021

Omdat de gevolgen van de coronacrisis voor heel wat ondernemers nog een hele tijd voelbaar zullen zijn, konden zij coronaverliezen fiscaal vervroegd in aftrek brengen. De aftrek van deze verwachte coronaverliezen kon worden vervroegd door ze te verrekenen met de te betalen belastingen van het voorafgaande boekjaar. Het was evenwel niet duidelijk of die 'carry-back' nog toegepast kon worden in 2021. Deloitte zocht het voor ons uit.

De oorspronkelijke wetgeving met betrekking tot carry-back voorzag in een langere termijn (winst in een boekjaar afgesloten tussen 13 maart 2019 en 31 december 2020 en dit te compenseren met verliezen in de aanslagjaren 2020, 2021 of 2022). Deze termijn werd verkort tot toepassing met verliezen in de aanslagjaren 2020 en 2021 . Toepassing in aanslagjaar 2022 werd uit de wet gehaald. Het lijkt ons dan ook niet waarschijnlijk dat dit zou worden verlengd.

Het klopt dus inderdaad dat de carry-back regeling niet meer kan worden toegepast in 2021. Een vennootschap kan voor het aanslagjaar 2019 of 2020, dat verband houdt met een boekjaar dat afgesloten werd tussen 13 maart 2019 tot 31 juli 2020, aanspraak maken op de tijdelijke vrijstelling van het geheel of een deel van het resultaat van het belastbare tijdperk vanwege eventuele verliezen die worden geleden in de loop van het volgende belastbare tijdperk dat verbonden is naar gelang het geval met het aanslagjaar 2020 of 2021.

Wat is de impact van carry-back op belastingen in het boekjaar volgend op het jaar waarin carry-back werd toegepast?

De impact op de belastingen in het boekjaar volgend op het jaar waarin de carry-back werd toegepast kan als volgt worden omschreven: de toepassing van de carry-back is een louter timing difference en veronderstelt dat de verwachte verliezen van het jaar X+1 reeds tegen de winst van jaar X kunnen worden afgezet (dit aan de hand van het aanleggen van een vrijgestelde reserve). Het doel hierachter is dat men de solvabiliteitspositie en liquiditeitspositie van getroffen vennootschappen op korte termijn wil versterken. Gezien het feit dat het verlies van jaar X+1 reeds werd gecompenseerd in jaar X, kan men bijgevolg datzelfde verlies niet meer afzetten tegen de winst van het X+1. In het jaar 2021 zal men zodus mogelijk belastingen verschuldigd zijn afhankelijk van het resultaat in dat jaar en afhankelijk van het bedrag van de carry-back. Eenvoudig gesteld wordt het voordeel van het geleden verlies dus louter met een jaar vervroegd.

Fiscaaltechnisch: De vrijgestelde reserve is een tijdelijk vrijgestelde reserve: ze wordt terug toegevoegd aan het bedrag van de belastbare gereserveerde winst aan het einde van het volgende belastbare tijdperk (=re-integratie). (art. 194septies/1, §4 WIB 92)

Voor het aanslagjaar waarvoor de vennootschap het tijdens het vorige jaar aanslagjaar vrijgestelde bedrag wordt gereïntegreerd in de belastbare winst moet zij op de opgave 275 COV een detail geven van de rubrieken van het vak ‘belastbare gereserveerde winst’ die werden verhoogd bij de terugname van de vrijgestelde reserves.

---

Photo by Markus Winkler on Unsplash

Ander nieuws

image
Back to Live: ACC, Event Confederation en UBA roepen op tot meer hygienics in de post covid eventwereld

21 oktober, 2021

Het einde van de Covid-19 lockdown heeft een ware ‘knaldrang’ ontketend...
image
STEPP vzw organiseert: Inspiratiedag “Textiel als decor”

7 oktober, 2021

Op 20 oktober organiseert STEPP vzw een inspiratiedag rond het gebruik van ...
image
Werken in het Verenigd Koninkrijk na Brexit? Vergeet je paspoort en werkvisum niet!

4 oktober, 2021

Omwille van de Brexit kan je vanaf 1 oktober niet meer met een Europese ID-...
image
De regels vanaf 1 oktober

4 oktober, 2021

De regels mogen in Vlaanderen dan al versoepeld zijn sinds 1 oktober, in Br...
image
Luchtkwaliteit: hoe zit dat nu?

30 september, 2021

Het nieuwe Ministerieel Besluit verscheen, met daarin de al breed aangekond...
image
Enquête luchtkwaliteit in event venues

30 september, 2021

In het kader van het dossier rond luchtkwaliteit, wil de Event Confederatio...
image
Event Confederation: continuïteit verzekerd met een strategisch meerjarenplan

28 september, 2021

De eventsector maakt werk van haar toekomst. De Event Confederation stelt h...
image
Event Confederation: Brussels Special Venues joins the club

28 september, 2021

De Event Confederation stelt met met veel plezier de associatie Brussels Sp...